Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Paczkomat) już od 350,00 zł.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Eko Manufaktura Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

 

§ 1

Definicje

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem:

www.ekologicznadrogeriakrakow.pl oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument – Klient dokonujący z przedsiębiorcą (Eko Manufaktura sp. z o.o.) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

Sprzedawca: Eko Manufaktura sp. z o.o., ul. Długa 45, 31-147 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000789792, NIP 6772444415, REGON 383565685,

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ekologicznadrogeriakrakow.pl;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie przez Klienta woli zawarcia Umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 2

Wymagania

Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu.

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej 

Google  w wersji 55 lub nowszej z włączoną obsługą Java,

minimalna rozdzielczość ekranu 480 x 680 pikseli.

 

§ 3

Obowiązki Klienta

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w sposób niewykraczający poza własny użytek osobisty,

niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (treści bezprawnych),

korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie szkodliwego oprogramowania lub urządzeń,

korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy.

Sprzedawca może pozbawić Klienta możliwości korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, gdy Klient:

podał w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

naruszył Regulamin i/lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa podczas lub w związku z korzystaniem ze Sklepu.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji ani dokonać Zamówienia bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

Wszelkie zdjęcia dostępne w Sklepie są własnością Sprzedawcy. Sprzedawcy przysługują wszelkie prawa do tych zdjęć. Klient nie może wykorzystywać zdjęć poza Sklepem w tym do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej. Sprzedawca ma prawo chronić zdjęcia za pomocą znaków wodnych i innych technicznych i informatycznych środków.

 

§ 4

Obowiązki Sprzedawcy

Sprzedawca jest obowiązany wykonać Umowę sprzedaży i dostarczyć Towar wolny od wad oraz przestrzegać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przy wykonywaniu Umowy sprzedaży Sprzedawca jest zobowiązany działać z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

Sprzedawca jest zobowiązany podjąć działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania Sklepu przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy i możliwości technicznych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania przez osoby nieuprawnione danych osobowych.

 

§ 5

Sposób składania Zamówień

Klient może złożyć Zamówienie zarówno po dokonaniu rejestracji, jak i bez dokonania rejestracji. Rejestracja jest dokonywana w trakcie składania Zamówienia.

Warunkiem rejestracji i/lub złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, w tym w szczególności wszelkie informacje o Towarach, opisy Towarów i ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje te stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy skorzystać ze strony internetowej www.ekologicznadrogeriakrakow.pl, dokonać wyboru odpowiedniego towaru, korzystając z opcji „do koszyka”, a następnie przejść do Koszyka i dokonać zamówienia, zaznaczając kolejne opcje dotyczące dostawy i płatności.

Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz treści Zamówienia.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

W celu dokonania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty. 

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży.

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie Zamówienia.

Umowa sprzedaży zawierana jest z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

Dane Zamówienia oraz Regulamin są przesyłane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej po dokonaniu Zamówienia. Regulamin jest dostępny również na stronie internetowej www.ekologicznadrogeriakrakow.pl. Dane Zamówienia są dostępne dla zarejestrowanych Klientów po zalogowaniu w panelu klienta na stronie internetowej www.ekologicznadrogeriakrakow.pl.

 

§ 6

Dostawa

Dostawa Towarów jest dokonywana na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

Sposoby dostawy wskazane są na stronie internetowej Sklepu: www.ekologicznadrogeriakrakow.pl.

Koszty dostawy określane są podczas składania Zamówienia. Ze standardowymi kosztami dostawy można się zapoznać pod adresem: https://www.ekologicznadrogeriakrakow.pl/koszt-dostawy.

Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży i opłacenia Zamówienia w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze.

W przypadku darmowej dostawy Sprzedawca wybiera formę dostawy (w tym kuriera lub paczkomat).

W przypadku, gdy na skutek podania przez Klienta nieprawidłowych danych przesyłka nie została dostarczona Klientowi, Klient jest obowiązany do pokrycia kosztów ponownej dostawy.

 

§ 7

Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła itp.

Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności spośród oferowanych przez Sprzedawcę:

przelewem na numer konta bankowego wskazanego podczas składania zamówienia,

płatnością w systemie płatności elektronicznych: przelewy24.pl, którego administratorem jest PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,

PayPal – w przypadku tej formy płatności naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 5% wartości zamówienia.

Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku braku dokonania zapłaty w terminie określonym w zdaniu pierwszym Zamówienie jest anulowane a Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.

 

§ 8

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 i 11 .

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest dostępny tutaj <<< formularz odstąpienia od umowy >>> jednakże nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego Towaru i skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy, Klient ponosi koszt związany ze zwrotem przesyłki do Sprzedawcy.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których zwrócony Towar nosi ślady użytkowania wykraczające poza zakres określony w zdaniu poprzedzającym.

W przypadkach określonych w ustępie poprzedzającym Sprzedawca będzie uprawniony do żądania w szczególności odszkodowania stanowiącego różnicę pomiędzy wartością Towaru nowego a wartością Towaru zwróconego z uwzględnieniem stopnia zużycia.

Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym ustępie nie przysługuje:

w przypadku Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Konsumentowi; wyłączenie to dotyczy w szczególności środków do prania, kosmetyków,

w przypadku Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia.

Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się od dnia wprowadzenia odpowiednich przepisów prawa do osoby fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 9

Reklamacje

Wszelkie reklamacje mogą być składane: pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 lit. c, pocztą elektroniczną na adres reklamacje@ekologicznadrogeriakrakow.pl bądź osobiście w siedzibie Sprzedawcy do protokołu.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (ewentualnie inne dane kontaktowe) oraz przedmiot reklamacji, jak również okoliczności uzasadniające reklamację. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić udzielenie Klientowi odpowiedzi na reklamację. Z kolei brak podania przedmiotu reklamacji lub okoliczności uzasadniających reklamację może uniemożliwić rozpoznanie reklamacji lub też spowodować negatywne rozpatrzenie reklamacji.

Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że uznał reklamację.

Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§ 10

Rękojmia i gwarancja

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, jeżeli:

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi m.in., gdy Towar jest zgodny z umową, a uległ uszkodzeniu na skutek nieprawidłowego użytkowania przez Klienta lub na skutek uszkodzeń mechanicznych.

Jeżeli producent Towaru udzielił Klientowi gwarancji na Towar, to producent jest zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z gwarancji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta, chyba że w konkretnej Umowie sprzedaży zastrzeżono inaczej.

 

§ 11

Rozstrzyganie sporów

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), jak również z innych sposobów polubownego rozwiązywania sporów.

Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dostępny na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

Klient może skierować sprawę również na drogę postępowania sądowego.

Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem dotyczące lub związane z działalnością Sklepu, w tym wynikające bądź związane z Umową Sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Bezpieczne zakupy
  • Różne formy płatności
  • Gwarantowana dostawa
  • Szyfrowane dane i transakcje

Przelewy24 - eko manufaktura

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl